MITEL 5324

Mitel 5324

گوشی مایتل مدل ۵۳۲۴ دارای ۲۴ کلید که با پروتکل اختصاصی مایتل و همچنین با پروتکل سیپ کار می کند.

 

 


find it