۵۳۱۲ Mitel

 گوشی مایتل مدل ۵۳۱۲ دارای ۱۲ کلید که با پروتکلهای اختصاصی مایتل و سیپ کار می کند


find it